Streszczenie konferencji ze spotkania “W Przestrzeni Maryi” z dnia 14.01.2019

Najświętsza Maryja Panna, obraz i Matka Kościoła (II)

Ta Msza wielbi Boga Ojca, który „w swojej niezmierzonej dobroci” (Prefacja) dał Kościołowi-Dziewicy Najświętszą Maryję Pannę, Matkę Chrystusową, jako „przykład cnoty” (por. Antyfona na wejście, Antyfona na komunię, KK 65). „Podczas gdy Kościół w osobie Najświętszej Maryi Panny już osiąga doskonałość, dzięki której istnieje nieskalany i bez zmazy (por. Ef 5,27), chrześcijanie ciągle jeszcze starają się o to, by przezwyciężając grzech, wzrastać w świętości. Dlatego wznoszą oczy ku Maryi, która świeci całej wspólnocie wybranych jako wzór cnót” (KK 65):

 • wzór wzniosłej miłości, dlatego wierni modlą się: „…spraw, aby Twój Kościół, posłuszny jak Ona przykazaniu miłości, poświęcał się dla Twojej chwały i służył ludziom oraz stał się dla wszystkich narodów sakramentem Twojej miłości” (Kolekta);
 • wzór wiary i nadziei, dlatego wierni proszą, by Kościół, „wpatrując się nieustannie w Świętą Dziewicę, pałał gorliwą wiarą, utrwalał się w miłości i umacniał się w nadziei przyszłej chwały” (Modlitwa po komunii);
 • najgłębszej pokory: „Ty nam dałeś Najświętszą Dziewicę Maryję jako wzór wzniosłej miłości i najgłębszej pokory” (Kolekta);
 • wytrwałej i jednomyślnej modlitwy: Apostołowie bowiem i pierwsi uczniowie „trwali na modlitwie razem z Maryją, Matką Jezusa” (1 Czyt, Dz 1,12-14); Ona „uwielbia hymnem hymnem chwały Twoje miłosierdzie, wstawia się troską za nowożeńcami w Kanie, modli się razem z Apostołami” (Prefacja);
 • wzór kultu duchowego: „Najświętsza Maryja Panna jaśnieje Kościołowi jako przykład kultu w duchu i prawdzie […] abyśmy za Jej przykładem oddawali się Tobie jako ofiara święta i Tobie przyjemna” (Modlitwa nad darami, por. Rz 12,1);
 • wzór autentycznego kultu liturgicznego: Matka Jezusowa, jak poucza Paweł VI, „Stała się wzorem pobożności, z jaką Kościół obchodzi i życiem wyraża Boże tajemnice” (MC 16); Maryja bowiem jest
  • „Dziewicą słuchającą – z radością przyjmuje Twoje Słowo, zachowuje w swym sercu i rozważa je w milczeniu […]
  • Dziewicą modlącą się – uwielbia hymnem chwały Twoje miłosierdzie […]
  • Dziewicą rodzącą – wydaje na świat Syna poczętego z Ducha Świętego […]
  • Dziewicą ofiarującą – […] pod drzewem życia zgadza się na Jego ofiarę ” (Prefacja, por. MC 16-21)
  • Dziewicą czuwającą, oczekującą na zmartwychwstanie (Prefacja).
  • Krótko: Maryja jest „wzorem dla całego Kościoła w oddawaniu czci Bogu” (MC 21).

(Audiencja generalna, 18.12.2002 r.)

        Zakończę tę krótką konferencję posiłkując się fragmentami listu apostolskiego Jana Pawła II „Rosarium Virginis Mariae”:

            „Ta, która jest Rodzicielką Chrystusa, sama należąc do Kościoła jako jego <najznakomitszy i całkiem szczególny członek> jest równocześnie Matką Kościoła. Będąc nią, ustawicznie rodzi dzieci mistycznego Ciała swego Syna. Czyni to przez wstawiennictwo, wypraszając dla nich niewyczerpane zesłanie Ducha.” Wytrwałe błaganie zanoszone do Matki Kościoła opiera się na ufności, że przez Jej macierzyńskie wstawiennictwo wszystko można uzyskać od Serca Syna. Jest Ona wszechmocna z łaski. W Kanie Galilejskiej (J 8,1-12), gdy Chrystus przemienił wodę w wino dzięki interwencji Maryi, pierwszej z wierzących otwarł serca uczniów na wiarę. Słowa: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2,5) są wielkim macierzyńskim napomnieniem, skierowanym przez Nią do Kościoła wszystkich czasów.

Rozważanie: J 2.1-11

Nadchodzące wydarzenia

Nie odnaleziono wydarzeń!
Close Menu